Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Obnovení částečného provozu základní školy – žáci 1. – 5. ročníku ZŠ

 ZŠ a MŠ Pustá Polom obnovuje od pondělí 25. 5. 2020 částečně provoz základní školy – žáci 1. – 5. ročníku  v upraveném provozním  režimu.

 • Výuka bude organizována dle upraveného rozvrhu dané třídy nebo ročníku.
 • Výuka bude probíhat ve skupině max. 15 osob.
 • Složení skupin je neměnné, žáka nelze do skupiny zařadit později než k 25. 5. 2020.
 • Skupinu vede vždy jeden učitel a během zbývající doby do konce školního roku se nebude měnit, kromě výjimečných případů.
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány na dopolední a odpolední  část. Dopolední část bude věnována vzdělávání, odpolední část je věnována zájmovému vzdělávání žáků.
 • Odpolední  část  bude organizována výhradně pro žáky, kteří jsou zapsáni ve školní družině.
 • Ranní družina není  organizována.  Školní budova bude otevřena od 7.30 hod.
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky  vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními .
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.
 • Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • V průběhu pobytu ve třídě ani žáci ani pedagogové nemusí nosit roušku, při opuštění třídy si roušku  vždy nasadí
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Při podezření  na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
 • Nedodržování hygienických pravidel může být důvodem pro vyloučení žáka ze skupiny, případně mu může být odepřen vstup do školní budovy.
 • Před opětovným nástupem do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. viz. příloha Bez tohoto potvrzení nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.
 • Všechny  místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat   jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
 • Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v plném rozsahu.

 

Žádáme rodiče, aby informovali e-mailem třídního učitele nejpozději do 18. 5. 2020 ….

 • kdo z žáků se výuky zúčastní
 • zda bude mít zájem jen o dopolední nebo  i odpolední výuku (pouze žáci zapsaní do ŠD)
 • zda se bude žák stravovat ve školní jídelně

                                                                                                                                                            Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.

Čestné prohlášení