Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Školní družina

Pravidla přijímání žáků do školní družiny ZŠ Pustá Polom

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny (v současné době 60 žáků), stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9 odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky (zápisní lístek); její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

 

Žáci budou přijímáni na základě těchto kritérií:

  1. Žáci 1. až 5. ročníku budou přijati na základě písemné přihlášky v rámci zápisu do ŠD.
  2. Mají přednost mladší žáci před staršími. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku.
  3. Mají přednost žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání, v případě osob samostatně výdělečně činných čestné prohlášení o provádění SVČ).
  4. Žáci, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené, budou přijímáni v případě nenaplněné kapacity ŠD.

 

Na docházku do ŠD není nárok.

 

Do školní družiny nemusí být přijat (nebo může být z docházky vyloučen) žák v případě, že:

  • včas neodevzdal řádně vyplněný zápisní lístek,
  • řádně a včas neplatí poplatky za ŠD,
  • závažným způsobem porušuje řád ŠD.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí.

 

V Pusté Polomi 1. 9. 2016                                                    Mgr. Vlastimil Hrádek

Zápisový lístek do školní družiny


Školní družina

Školní družina je otevřena ráno od 6:30 hodin do 8:00 hodin. Odpoledne od 11:45 hodin do 16:00 hodin.

Do školní družiny jsou přijímáni jen žáci 1. stupně. 

Kontakt: 553 776 069 nebo 602 210 343


Školní družina má 2 oddělení.

Přihlášky žáků do ŠD u paní Martiny Dulanské.


Vychovatelkami ve školní družině jsou Bc. Martina Dulanská a DiS. Martina Hojčušová.


   


Provozní řád školní družiny